မူပိုင်ခွင့် နှင့် ဆက်သွယ်ရန်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို Kayah Baptist Association က ထောက်ပံ့ပေးသည်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းပိုသိရန် KayahMobwa@gmail.com အား အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ

အခြားမှတ်ချက်မရှိပါက Kayah Baptist Asssociation မှာ မူပိုင်ခွင့် ရှိသည်။