ဓမ္မပညာဌာန

 ဓမ္မပညာဌာန၏ တာ၀န်ခံသည် ဆရာမရီရှလေဖြစ်သည်။

ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းအစီအစဥ် ဌာနအိမ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း
နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း