တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤ

တၢ်ဘၣ်ထွဲတုၤအိၣ်လိာ်သး၀ဲၤကျိၤ အပှၤနဲၣ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်၀ဲဒၣ် သရၣ်တံၤမသ့းန့ၣ်လီၤ.

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.