Khǐ rîkaǐ

Dǒn Tawi dǒn phrî̌ sû̌tao
Paukhyaò̌ dò Htǔkhyaò̌ sû̌laò sû htwîlan bǎ Thanlwî sû̌laò kaǔ
Kayah blonsû̌ aphon dau loko
Taceinhtan khrǐphao tatheingǎ aphon hyûn

Khrǐphao tatheingǎ aphon malǔ li kalǎ bǎ kǎn kau kheǐ

 

 

 Tayòn bǎ Bakaô̌ amaǔ dau ta-aòblon kheǐn

cahtan kheǐn cahtan kheǐn
mata bǎ kalǎn an dyǎn ngǎ mata bǎ kalǎn an dyǎn ngǎ