တၢ်ဂ့ၢ်ခီၣ်ထံး

Website - www.KayahMobwa.org

ကွဲမုာ်ဘၣ်သုကိးဂၤလၢ ကီၢ်ကယါဘျၢထံခရံာ်ဖိကရၢမိၢ်ပှၢ် အ့ၣ်ထၣ်နဲး၀ဲးဆဲးန့ၣ်လီၤ.

Click here to watch and listen video/audio in our website