လွဲၢ်နါဖးက၀ီၤ

လွဲၢ်နါဖးက၀ီၤ

ဟဲပာ်ဖှိၣ်သကိးဆူရူၢ်အမဲာ်ညါ ပံပီၣ်တၢ်ပြၢကတီၢ်
   
   
   
   
   

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.